Co je to senzorická integrace                             

Prostřednictvím našeho smyslového vnímání k nám přicházejí všechny informace, které o světě dostáváme. Všechny smyslové procesy probíhají v nervovém systému, v podvědomí, aniž bychom si to uvědomovali. Obecně známe 5 smyslů: zrak, chuť, čich, hmat, sluch. 

Málokdo si ale uvědomuje nebo neví, že mezi smysly také patří vnímání doteku, rovnováha a poloha těla vůči gravitaci. Smysl pro dotyk, rovnováhu a polohu těla je rozhodující v každodenním životě a vyvinuly se dříve než např. zrak.

 • V kůži jsou miliony buněk, které vnímají, světlo, dotek, bolest, teplotu a tlak - TAKTILNÍ ČITÍ
 • Orgány ve vnitřním uchu vnímají a zpracovávají změnu polohy hlavy – ROVNOVÁHA nebo také odborněji VESTIBULÁRNÍ SYSTÉM.
 • Klouby, šlachy a svaly zase poskytují informace o pozici těla vůči gravitaci. Víme tedy, kde se nám právě v tomto okamžiku nachází ruce a nohy a v jaké poloze. Uvědomujeme si přesné postavení těla - PROPRIOCEPCE

TAKTILNÍ ČITÍ - vnímání doteku - smysl pro dotek

Hmat nám umožňuje i bez zrakové kontroly rozeznat různé předměty, takže se můžeme orientovat i ve tmě, samozřejmě ve známém prostředí. Například, když vypnou proud, bez obtíží se přesunete k zásuvce a tam najdete baterku (pokud tedy je na svém místě).

VESTIBULÁRNÍ SYSTÉM - smysl pro pohyb

 • Vestibulární smysl reaguje na pohyb těla prostorem a změnu polohy hlavy.
 • Automaticky koordinuje pohyb očí, hlavy a těla – pokud by to nefungovalo dobře, nebylo by možné, aby se student díval na tabuli a zpět dolů. Bylo by těžké chodit po kamenité cestě bez pádu nebo vyvážení na jednu nohu natolik, že nakopnete fotbalový míč.
 • Centrální udržování svalového tónu, koordinace obou stran těla a držení hlavy vzpřímeně proti gravitaci. 

PROPRIOCEPCE - smysl pro polohu těla v prostoru

 • Úzce souvisí s vestibulárním smyslem
 • Dává nám vědomí o postavení těla v prostoru
 • Jedná se o vlastnost, která umožňuje člověku, aby dovedl řídit pohyby rukou nebo nohou, aniž by musel sledovat všechny akce. Propriocepce také umožňuje zručnou manipulaci s objekty, jako jsou tužky, knoflíky, lžíce a hřebeny.
 • Kvůli efektivní spolupráci vestibulárního a proprioceptivního systému je krok z obrubníku hladce synchronizovaný s následujícím krokem na rovinu.

Organizace smyslů

Hmatové, vestibulární a proprioceptivní systémy začínají fungovat velmi brzy v životě, dokonce již před narozením. Jsou vzájemně úzce propojeny a vytvářejí propojení i s ostatními systémy mozku.

Souhra mezi různými smysly je složitá a je nezbytná pro to, aby člověk správně vykládal situaci a vytvořil vhodnou odpověď – tzv ADAPTIVNÍ ODPOVĚĎ

MOTORICKÉ PLÁNOVÁNÍ - představa o tom, co dělat – TZN. naplánovat a dobře provést

 • Motorické plánování neboli PRAXE je důležitá schopnost, která závisí na efektivním spolupráci smyslového vnímání
 • Díky minulým zkušenostem můžeme efektivně reagovat na nové akce.
 • Při motorickém plánování , je člověk schopen vyřešit zcela nový úkol organizováním nové akce.
 • Motorické plánování zahrnuje vědomou pozornost k úkolu, přičemž spoléhá na uložené informace týkající se vnímání těla v podvědomí 

Poruchy senzorické integrace

U některých dětí je senzorická integrace neuspořádaná, a může se objevit počet problémů s učením, vývojem nebo chováním. 

MOHOU BÝT

Příliš citlivé na dotek, pohyb, zvuky, pachy

 • projevuje se v chováních, jako je podrážděnost nebo uhýbání při dotyku, vyhýbání se některým texturám oděvů nebo potravin
 • rozptýlení nebo nepřiměřená reakce na obyčejné pohybové aktivity, jako jsou ty, které se obvykle nacházejí na hřišti

Nedostatečná reakce na senzorickou stimulaci

 • intenzivní vyhledávání smyslových zážitků, jako je například točení nebo padání, vrhání se na zem a do různých objektů
 • nízká reakce na bolest
 • extrémně náročné a nebezpečné aktivity
 • neschopnost odhadnout nebezpečí

Úroveň aktivity je neobvykle vysoká nebo nízká

 • dítě může být neustále v pohybu
 • nebo může být těžké ho probudit do nějaké aktivity a snadno se vyčerpat
 • přecházení z jednoho extrému do druhého

Koordinační problémy

 • projevuje se v hrubé nebo jemné motorice
 • některé děti mohou mít neobvykle slabou rovnováhu
 • mají velké potíže se naučit nový úkol, který vyžaduje motorickou koordinaci

Zpoždění v řeči, jazycích, motorických dovednostech nebo akademických úspěších

 • jsou patrné v předškolním věku spolu s dalšími známkami špatné senzorické integrace
 • obtíže mohou existovat nezávisle na inteligenci

Špatná organizace chování

 • dítě může být impulzivní nebo neklidné a vykazuje nedostatečné plánování při přístupu k úkolům
 • mají potíže s přizpůsobením se nové situaci
 • jsou frustrované, agresivní nebo stažené do sebe, když v činnostech selžou

Nejistota

 • dítě, které zažívá výše uvedené problémy, se necítí dobře
 • uvědomuje si, že některé úkoly jsou pro něj obtížnější než pro jiné děti, ale neví proč
 • zdají se být líné, znuděné nebo neochotné spolupracovat
 • hledají způsob, jak se vyhnout těmto těžkým úkolům, aby se vyhnuly neúspěchu
 • jsou pak považovány za nepříjemné nebo tvrdohlavé

Problémy je obtížné vidět nebo pochopit, rodiče a děti se mohou obviňovat. Může převládat napětí, špatná vlastní koncepce a obecný pocit beznaděje.

POKUD SI MYSLÍTE, ŽE MÁ PRÁVĚ VAŠE DÍTĚ SENZORICKÉ PROBLÉMY,

NEVÁHEJTE SE OZVAT.
A NEČEKEJTE. ČÍM DŘÍV SE S TÍM ZAČNE, TÍM LÉPE.

 

Možnosti řešení

Speciálně pedagogogický přístup s využitím prvků metod senzorické integrace v prostředí speciálně vybavené tělocvičny, může u dětí rychle zlepšit schopnost vnímání. Prostředkem jsou dobře promyšlené, cílené hry a senzomotorické aktivity, jejichž iniciátorem je především dítě. Tělocvična skýtá mnoho zábavných speciálních pomůcek a příležitostí, kde dítě může zažít pohyb a využívat své smysly k učení, hře a svému vývoji.